Idegen nyelvi munkaközösségünk 2004 óta folytat nyelvi előkészítő (NYEK) képzést iskolánkban. Az eltelt tizenegy évben számos változáson „esett át” ez a képzési forma. A 2004 és a 2008-as tanév között nyelvi előkészítő képzést iskolánk angol és német nyelven indított. Sajnos a német nyelv iránti érdeklődés folyamatosan csökkent, így arra kényszerültünk, hogy a német nyelvi előkészítős képzést felfüggesszünk iskolánkban. 2009 óta csak angol nyelven indítunk nyelvi előkészítő osztályokat.

Az elmúlt évek legfontosabb változása a NYEK-es képzésben az óraszámok változása. NYEK-es tanulóink a 9ny osztályban 18 órában tanulnak idegen nyelvet. Ebből 14 óra angol, amit hat-négy-négy órában három nyelvtanár oktat. A másik négy órában, előzetes felmérés alapján, a tanulók második idegen nyelvként tanulják a francia vagy a német nyelvet.

9e osztályban mind az angol, mind a második választott idegen nyelv óraszáma lecsökken. Angol t öt órában (3-2 bontásban) két nyelvtanárral tanulják tanulóink, míg a második választott nyelvet (német v. francia) két órában tanulják a SZIKSZI-s diákok. Tanulóink a 10e osztályban is ezzel az óraszámmal tanulják az angolt és az általuk választott második idegen nyelvet.

Mivel a NYEK-es osztályban tanuló diákjaink többsége a 10e évfolyam végére sikeres középfokú nyelvvizsgát szereznek a tizenegy és tizenkettedik évfolyamon már „csak” szinten tartás a cél az angol nyelvi órák száma háromra csökken, míg a második választott idegen nyelv óraszáma kettőről háromra emelkedik.

A jelenlegi kormányrendelet szerint előrehozott érettségi vizsgát csak idegen nyelvből és informatikából tehetnek középiskolai tanulók.

Előrehozott érettségi vizsgát annak a tanulónak célszerű tenni, akinek nyelvi ismeretei garantálják a jeles érettségi osztályzatot, ezért azon diákoknak javasoljuk az idegen nyelvi előrehozott érettségi vizsgát, akik sikeres középfokú komplex nyelvvizsgát (B2) szereztek, mivel a középszintű érettségi vizsga A2-B1 (alapfok) szintű nyelvi ismeretet mér. Ennek köszönhetően a tizenegy év alatt jeles osztályzattól rosszabb előrehozott érettségi vizsgát egyetlen tanulónk sem tett.

Azok a diákok, akik előrehozott angol nyelvi érettségi vizsgával rendelkeznek, számos középiskolával ellentétben, a SZIKSZI-ben nem kapnak mentességet a nyelvi órák látogatása alól. Iskolánk úgy gondolja, hogy a mentességgel tanulóink csak felejtenének nyelvi ismereteikből, hiszen kiesnek a folyamatos beszédgyakorlásból, így a nyelvtudásukat igazoló bizonyítvány csupán egy papír marad az évek múlásával, ami mögött nem az aktuális nyelvi tudás fog állni.

A nyelvi képzés formája

Nyelvtanításunk sikerének kulcsa, hogy a nyelvi órákon NEM NYELVVIZSGÁRA készítjük tanulóinkat! Idegen nyelvet tanítunk és nem tantárgyat! Használható nyelvtudással igyekszünk felruházni a SZIKSZI-ben tanuló diákokat, akiket közben arra nevelünk, hogy egy idegen nyelv tanulása valójában egy életen át tartó folyamat, egy véget nem érő utazás. Ezen az úton a nyelvvizsga csak egy megálló, ahol esetleg csupán megpihenni lehet. Munkánk célja, hogy tanulóinkat olyan nyelvismerettel ruházzuk fel, amivel – tanulmányaik befejeztével – önmaguk nyelvi képzését, nyelvtanár segítsége nélkül tudják folytatni. Ez valójában azt jelenti, hogy a négy-ötéves középiskolai nyelvi órákon közvetve nyelvtanítási technikákat sajátíttatunk el tanulóinkkal.

A nyelvi órák felépítése

Elsődleges feladatunk, hogy egy olyan idegen nyelvi közeget teremtsünk a nyelvi órákon, ami „lemásolja” a kisgyermekkori anyanyelv-tanulási folyamatot, ezért óráinkat teljes egészében idegen nyelven tartjuk nyelvkönyvek és nyelvi tankönyvek használata nélkül. Az idegen nyelvet személyes élményekre építve tanítjuk, így nyelvórákon a tanár-diák kapcsolat más értelmet kap. A nyelvi órák felhőtlen hangulatának kialakítása az egyik legfontosabb szempont, így az angol órákon az iskolai házirend új értelmet kap. Az órákon megengedett a mászkálás, nincs ülésrend, enni, inni és beszélgetni is lehet, még felelések közben is. Ennek az engedékenységnek módszertani és pedagógia oka van. Minél felszabadultabb, „lazább” a hangulat, a nyelvtanuló annál felszabadultabban mer idegen nyelven megszólalni, könnyebben leküzdve a nyelvi gátlásokat. Szódolgozatokat nem íratunk diákjainkkal, hiszen már rég bebizonyosodott tény hogy a bemagolt szavak több mint 80 százaléka elfelejtődik, mert azokat a nyelvtanuló képtelen asszociatív szintre emelni, vagyis nem tudja mihez kötni, így azok törlődnek a hosszútávú memóriából. Idegen nyelvet leghatékonyabban vizuális úton lehet tanulni, így az órákon feldolgozott anyag mindegyike valamilyen filmben, animációban vagy dokumentumfilmben teljesedik ki. Ahhoz, hogy leutánozzuk a kisgyermekkori nyelvtanulást, fontos tudatnunk a diákokkal, hogy a nyelvtanár „másod-szülőként” próbál segíteni a tanulási folyamatban. Úgy igyekszünk együttműködni a tanulókkal, ahogy a szülő a kisgyermekével, amikor az az anyanyelvét tanulja: korrigál, ismétel, kijavít és mindezt úgy teszi, hogy közben nem korhol, nem emeli fel hangját és nem neveti ki gyermekét, hanem bátorít és kivár. A feldolgozásra szánt anyagok mindegyike autentikus, azaz az órákon használt olvasott illetve hallott szöveg nem nyelvtanulók számára nyelvtanárok által „legyártott” tananyag, hanem valós, a célnyelven létező írott vagy audio formában rögzített, anyanyelvűek számára közvetített anyag.

Eredmények

Annak ellenére, hogy nem nyelvvizsgára készítjük tanulóinkat, nyelvtanítási módszerünk hatékonyságát a nyelvvizsga-eredmények tükrében lehet legkézenfekvőbben szemléltetni. 2004 óta folyamatosan rögzítjük a nyelvi előkészítő osztályokban végzett tanulóink nyelvvizsga eredményeit.

Ezek az eredmények nem egy nyelvtanár munkájának köszönhetőek. A munkaközösségünkben dolgozó és a nyelvi előkészítő osztályokban egymással összhangban tanító nyelvtanárok kitartó, közös munkája bújik meg a számok és százalékok mögött.

Weboldal frissítve: 2018 február

Arany László

idegen nyelvi munkaközösség vezető