Humán  munkaközösség

Tagok:

Czeglédi Orsolya – magyar nyelv és irodalom, német nyelv

Kantáné Illés Edit – magyar nyelv és irodalom

Kissné Kassai Diánatörténelem és angol nyelv 

Molnár Márk – történelem; társadalmi és állampolgári ismeretek

Németh Dénesné – magyar nyelv és irodalom

Munkaközösségünk szerteágazó tevékenységének köszönhetően minden tőle telhetőt megtesz, hogy az irodalom és a magyar nyelv, ill. a történelem tantárgy oktatása, valamint az iskola által szervezett kulturális rendezvények lebonyolítása magas színvonalon történjen.

A magyar nyelv és irodalom érettségi tantárgy, ezért a legfontosabb feladatunk, magas óraszámokkal és kiváló szaktanáraink segítségével a vizsgára való felkészítés. A 11-12. évfolyamon diákjaink emelt szintű érettségire felkészítő fakultáción vehetnek részt heti 2 órában. Irodalomból a 10. évfolyam végén tanulóink ún. „kisérettségi” vizsgát tesznek, amely előre megadott témákból, szóbeli felelet formájában történik. A magyar nyelv órákon nagy hangsúlyt fektetünk a helyesírás, a szövegértés és  -alkotás fejlesztésére, továbbá korszerű nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek átadására törekszünk. Gimnáziumi osztályainkban tánc és dráma óra is szerepet kap az oktatásban .

A történelem szintén kötelező érettségi tantárgy, ezért nagy szaktudású oktatók, és emelt óraszámok segítségével készítjük föl rá tanulóinkat. A kötelező óraszámok mellett lehetőség van a 11-12. évfolyamon heti 2 órában emelt szintű érettségire felkészítő fakultációra. Évek óta nagy számban jelentkeznek tanulóink emelt szintű érettségi vizsgára, szép eredményeik a felkészítő munka hatékonyságát tanúsítják. Fontos feladatunknak tartjuk tanulóink készségfejlesztését. E munkánk során főként a tájékozódás térben és időben kompetencia kialakítására, az összefüggések felismertetésére, összekapcsoltatására, a fogalmak elsajátíttatására és koronként bővülő újraépítésére, a táblázatok és ábrák értelmezésére, valamint a forráselemzés képességének fejlesztésére fektetünk hangsúlyt.

Az általunk oktatott tantárgyak lehetőségeit kiaknázva feladatul tűztük ki a tanulási nehézségekkel küzdők segítését, az iskolai agresszió minden formája elleni fellépést, az emberi jogok tiszteletének, a szociális érzékenységnek, a nemzeti identitásnak valamint a környezetünk iránti felelősségnek a kialakítását.

A tehetséggondozás is kiemelten fontos szerepet kap, ezért állandó résztvevői vagyunk az országos és regionális tanulmányi versenyeknek, melyeken szép sikereket érünk el. Az alábbi táblázat az utóbbi évek eredményeit mutatja.

Váradi Margaréta 2015/2016. tanév Városi szavalóverseny – 1. helyezés
Holló Eszter 2015/2016. tanév Édes anyanyelvünk – országos döntő – különdíj
Miklós Márk 20016/2017. tanév Édes anyanyelvünk – országos döntő
Rási Viktória 2016/2017. tanév Édes anyanyelvünk – országos döntő – az Anyanyelvápolók Szövetsége különdíja
Boros Nikolett 2016/2017. tanév Implom József helyesírási verseny – országos döntő – megyei 4. helyezés
Eke Viktória 2017/2018. tanév Implom József helyesírási verseny – országos döntő – 4. helyezés
Tóth Soma László 2017/2018. tanév Fidelitas interaktív országos történelem verseny – országos döntő

Törvény írja elő a 10. évfolyamos tanulók szövegértési kompetenciájának felmérését minden tanév végén. Eredményeink kimagaslóak, eddig minden tanévben magasan az országos átlag fölött teljesítettek diákjaink. Az eredmények pontos mutatói megtalálhatóak honlapunkon. A minőségbiztosítási csoporttal együttműködve keressük azokat az utakat, amelyek a felméréseink és egyéb tapasztalatszerzési módszereink által minél hatékonyabban biztosíthatják az ismeretszerzést és ismeretátadást. Ennek szellemében a tanév folyamán elvégzett központi méréseket osztályokra lebontva értékeljük, azok eredményeit az oktatás során felhasználjuk.

Diákjainknak lehetőségük van arra, hogy színházi előadásokon vegyenek részt, igény esetén bérleteket vásárolunk a Miskolci Nemzeti Színház előadásaira.

Célunk továbbra is az értékközvetítés, melyet diákjaink szellemi-erkölcsi fejlődése érdekében végzünk. Szakmai közösségünk az iskolai élet minden területén aktívan képviseli ezt a szellemiséget.

Munkaközösségünk kiemelt feladatának tartja a tanórán kívüli élménypedagógiai foglalkozások szervezését (múzeumi kirándulások, akadályversenyek, vártúrák), melyek keretén belül a diákok a tananyagot játékos formában gyakorolhatják.